จีรชาตา เอี่ยมรัศมี
หัวหน้าผู้ประกาศข่าว
ผึ้งนภา คล่องพยาบาล
ผู้ประกาศข่าว
จตุรงค์ แสงโชติกุล
ผู้ประกาศข่าว
ชนาธิป ไพรพงศ์
โปรดิวเซอร์วิทยุออนไลน์
สุวรรณา สมบัติรักษาสุข
รอง ผอ.ส.ส.ท. ด้านปฏิบัติการ
จักร์กฤษ เพิ่มพูล
กรรมการนโยบาย
รศ.ดร.วิลาสินี พิพิธกุล
ผอ.ส.ส.ท.
พิภพ พานิชภักดิ์
รอง ผอ.ส.ส.ท.ด้านเนื้อหาสื่อสาธารณะ
ดร.ณัฏฐา โกมลวาทิน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักข่าวด้านวิเคราะห์สถานการณ์ข่าว
วิทยา ลิคะสิริ
สำนักโทรทัศน์และวิทยุ
ภาณุมาศ เจนกิจพัฒนะ
สำนักข่าว
นวลสม โปษยาศวิน
เจ้าหน้าที่จัดทำบริการเสียงบรรยายภาพ (Audio Description) สำนักรายการ
อรปรียา สันตโยดม
เจ้าหน้าที่จัดทำบริการเสียงบรรยายภาพ (Audio Description) สำนักรายการ
ภูริพันธ์ สิงหจันทร์
ผจก.ฝ่ายตัดต่อรายการ และ Play out สำนักโทรทัศน์และวิทยุ
มณีรัตน์ กำจรกิจการ
ผู้อำนวยการสำนักการอนุญาต ประกอบกิจการกระจายเสียง
สารี อ๋องสมหวัง
เลขานุการ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
สิริรัตน์ นิ่มเงิน
รักษาการผู้อำนวยการส่วนพัฒนามาตรฐานผู้ประกาศ สำนักกำกับผังและเนื้อหารายการและพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
ผุสชา โทณะวณิก
พิธีกรและนักร้อง
นครินทร์ วนกิจไพบูลย์
คอลัมนิสต์และบรรณาธิการบริหารTHE STANDARD
พสุ ศรีหิรัญ
ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน์
ผศ.อัครพงษ์ ค่ำคูณ
อาจารย์ประจำวิทยาลัยนานาชาติ ปรีดีย์ พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เทพชัย หย่อง
ที่ปรึกษาโครงการ Thai PBS World
พิศิษฐ์ มิตรเกื้อกูล
นายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุ
อภินันท์ ธีระนันทกุล
นักพากย์
นิรมล กิจภิญโญชัย
นักพากย์
รศ.จารุณี หงส์จารุ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้เสียง (Voice Training Specialist) อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เสนาะทิพย์ วงศ์ศิริจินดา
นักพากย์
รศ. ภัทธีรา สารากรบริรักษ์
อาจารย์กลุ่มวิชาวิทยุโทรทัศน์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รศ. ดร.ศิริมิตร ประพันธ์ธุรกิจ
อาจารย์กลุ่มวิชาวิทยุโทรทัศน์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กิติพงศ์ สุทธิ
ผอ.สถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนา /ผอ.ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ / กรรมการบริหารมูลนิธิคนตาบอดไทย
TOP