Thai PBS Young Content Creator

โครงการอบรม Thai PBS Young Content Creator ปิดรับสมัคร

ไทยพีบีเอสเชิญชวนเยาวชน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป อายุระหว่าง 20 – 23 ปี ที่มีความสนใจด้านสื่อสารมวลชน เข้าร่วมโครงการ เพื่อพัฒนาทักษะเตรียมพร้อมการเป็นนักสื่อสารมวลชนในอนาคต

ไม่มีค่าใช้จ่าย

เปิดรับสมัคร
23 มี.ค. 2564 - 30 มิ.ย. 2564
สถานที่
ไทยพีบีเอส

           ไทยพีบีเอสเชิญชวนเยาวชน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป อายุระหว่าง 20 – 23 ปี ที่มีความสนใจด้านสื่อสารมวลชน เข้าร่วมโครงการ Thai PBS Young Content Creator เพื่อพัฒนาทักษะด้านแนวคิดภาควิชาการและภาคปฏิบัติ การผลิตรายการ การเล่าเรื่อง การถ่ายวิดีโอและการตัดต่อ สำหรับเตรียมพร้อมการเป็นนักสื่อสารมวลชนในอนาคต โดยจะมีการอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ กรุงเทพฯ และศูนย์ข่าวภูมิภาคของไทยพีบีเอส เรียนรู้การผลิตรายการกับคนสื่อมืออาชีพจาก Thai PBS และผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก รวมถึงผลิตผลงานเข้าร่วมการประกวดในประเด็น “เศรษฐกิจปากท้อง” หรือ “ระบบอุปถัมภ์” หรือ “Future Skill”

"ชิงทุนการศึกษากว่า 150,000 บาท"

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://bit.ly/2NIrxJb

ขยายเวลารับสมัครถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

**รูปแบบการอบรมจะพิจารณาปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมกับสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด - 19**

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

1. เยาวชน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป อายุระหว่าง 20 – 23 ปี 

2. รวมกลุ่มสมัครเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 2 - 4 คน 

3. สมาชิกในทีมอย่างน้อย 1 คน ต้องมีอุปกรณ์และทักษะในการถ่ายวิดีโอและการตัดต่อขั้นพื้นฐาน 

 

กติกาการเข้าร่วมโครงการ

1.  กรอกใบสมัครเข้าร่วมโครงการและตอบคำถามแสดงความคิดเห็นจากโจทย์ที่กำหนดให้จำนวน 2ข้อ 

           - โจทย์ข้อที่ 1 แนะนำตัวเองและทีมให้พี่ๆรู้จักที่เป็นมากกว่าแค่ประวัติส่วนตัว พร้อมอธิบายเหตุผลที่อยากเข้าร่วมโครงการ Thai PBS Young Content Creator

           - โจทย์ข้อที่ 2 หากได้รับโจทย์ให้ผลิตรายการในประเด็น “เศรษฐกิจปากท้อง” หรือ “ระบบอุปถัมภ์” หรือ “Future Skill”  ท่านจะนำเสนอประเด็นอะไร อย่างไร พร้อมอธิบายเหตุผล และเค้าโครงการนำเสนอ (สามารถปรับเปลี่ยนหัวข้อได้ภายหลังจากการอบรม)

2. ภายหลังจากเสร็จสิ้นการเข้าร่วม workshop ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องผลิตและพัฒนาผลงาน ส่งประกวดภายใต้โครงการในประเด็น“เศรษฐกิจปากท้อง” หรือ “ระบบอุปถัมภ์” หรือ “Future Skill” โดยผลงานที่จะต้องส่งประกอบด้วย (1) ข้อเสนอโครงการ (2) รายการโทรทัศน์ความยาวจำนวน 10 – 15 นาที จำนวน 1 ชิ้น พร้อมบทรายการโทรทัศน์ (3) ผลิตผลงานในรูปแบบมัลติมีเดียสำหรับช่องทางออนไลน์จำนวน 2 ชิ้น (กรณีเป็นรูปแบบวิดีโอความยาวไม่เกิน 15 นาที) 

 

การส่งหลักฐานสมัคร

1. ส่งใบสมัคร พร้อมติดรูปถ่ายสมาชิกในทีม 

2. สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรนักศึกษา พร้อมลงนามรับรองสำเนา 

3. เอกสารตอบคำถามเข้าร่วมโครงการจากโจทย์ที่กำหนดให้จำนวน 2 ข้อ มาที่ e-mail : thaipbsacademy@thaipbs.or.th  ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564

 

เงื่อนไขการผลิตผลงาน

1. ทีมที่ผ่านการคัดเลือกต้องผลิตรายการที่มีเนื้อหาในประเด็น “เศรษฐกิจปากท้อง” หรือ “ระบบอุปถัมภ์” หรือ “Future Skill” ผ่านสื่อสาธารณะ ตามที่กำหนดไว้ในกติกาการเข้าร่วมโครงการ

2. สามารถใช้เทคนิคใดก็ได้ในการผลิตรายการและชิ้นงานมัลติมีเดีย

3.ทีมจะต้องผลิตผลงานด้วยตนเอง

 

ขั้นตอนกิจกรรม

1. การสมัครเข้าร่วมโครงการ กรอกใบสมัครเข้าร่วมโครงการและตอบคำถามแสดงความคิดเห็นจากโจทย์ที่กำหนด ภายในวันที่ 30  มิถุนายน 2564 หลังจากนั้นคณะกรรมการจะพิจารณาผลงาน และประกาศรายชื่อทีมที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 โดยจะประกาศผลทาง www.thaipbs.or.th/thaipbsacademy และ facebook: Thai PBS Academy 

2. การอบรมภาควิชาการและภาคปฏิบัติ ทีมที่ผ่านการคัดเลือก จะเข้าร่วม workshop “Thai PBS Young Content Creator” ระหว่างเดือน สิงหาคม - กันยายน 2564 ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส และลงพื้นที่ฝึกปฏิบัติ ณ ศูนย์ข่าวภูมิภาคไทยพีบีเอส หลังจากผ่านการ Workshop ทีมจะต้องผลิตและพัฒนาผลงานเพื่อแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ กำหนดส่งผลงานในรอบสุดท้ายภายในเดือนพฤศจิกายน (วันและเวลาจะแจ้งให้ทราบภายหลัง)

3. การผลิตผลงาน ทุกทีมจะต้องผลิตผลงานระหว่างเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2564  โดยระหว่างนั้นผู้จัดจะจัดการให้ทีมพบกับพี่เลี้ยงเพื่อให้คำปรึกษาและข้อแนะนำต่อการพัฒนาผลงาน 

4. การนำเสนอผลงานและประกาศผล ทุกทีมจะต้องมานำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการในรอบชิงชนะเลิศ ในช่วงเดือน ธันวาคม 2564  ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 

 

กำหนดการโครงการ

วัน - เดือน กิจกรรม
   มีนาคม - 30 มิถุนายน 2564    ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร
   20 กรกฎาคม 2564    ประกาศรายชื่อทีมที่มีสิทธิ์เข้าร่วม workshop จำนวน 20 ทีม
   สิงหาคม 2564    เข้าร่วม workshop จำนวน 1 ครั้ง ระยะเวลา 4 วัน 
   กันยายน 2564    ลงพื้นที่ฝึกปฏิบัติ ณ ศูนย์ข่าวภูมิภาคไทยพีบีเอส จำนวน 1 ครั้ง ระยะเวลา 4 วัน
   ตุลาคม – พฤศจิกายน 2564     ผลิตผลงานพร้อมฟังข้อแนะนำจาก พี่เลี้ยงที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน 
   ธันวาคม 2564    นำเสนอผลงาน/ประกาศผลและมอบรางวัล 

 

ลิขสิทธิ์ของผลงาน

ผลงานที่ส่งเข้าประกวด เป็นลิขสิทธิ์ของผู้ให้ทุนแต่เพียงผู้เดียว หากผู้สมัครหรือสถาบันการศึกษาจะนำไปเผยแพร่เพื่อการศึกษา และกิจกรรมใดๆ ที่ไม่แสวงหาผลกำไร ขอให้แจ้งมายังสถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ ไทยพีบีเอส

 

ประเภทของรางวัล

ในการประกวดรอบชิงชนะเลิศ แบ่งรางวัลออกเป็นดังนี้

รูปแบบ ON AIR

           - รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล เป็นเงินทุนการศึกษา จำนวน 40,000 บาท

พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 

           - รางวัลที่ 2 จำนวน 1 รางวัล เป็นเงินทุนการศึกษา จำนวน 20,000 บาท

พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 

           - รางวัลที่ 3 จำนวน 1 รางวัล เป็นเงินทุนการศึกษา จำนวน 10,000 บาท 

พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 

รูปแบบ ONLINE

           - รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล เป็นเงินทุนการศึกษา จำนวน 40,000 บาท

พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 

           - รางวัลที่ 2 จำนวน 1 รางวัล เป็นเงินทุนการศึกษา จำนวน 20,000 บาท

พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 

           - รางวัลที่ 3 จำนวน 1 รางวัล เป็นเงินทุนการศึกษา จำนวน 10,000 บาท 

พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 

           - รางวัล Popular Vote จำนวน 1 รางวัล เป็นเงินทุนการศึกษารางวัลละ จำนวน 10,000 บาท 

พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ        

(ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องเสียภาษี หัก ณ ที่จ่ายจากมูลค่ารางวัลที่ได้รับ)

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Inbox Facebook : Thai PBS Academy 

โทร 02-790-2424 (วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.30 – 18.00 น.)

TOP