Thai PBS Academy AD Club

รายละเอียด

สมัครอบรม

ยืนยันข้อมูล

Thai PBS Academy AD Club ชวนเพื่อนมาทำดี ฝึกเขียนบท AD กันเถอะ ปิดรับสมัคร

กิจกรรม “Thai PBS Academy AD Club ชวนเพื่อนมาทำดี ฝึกเขียนบท AD กันเถอะ” เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาทักษะในเรื่องการเขียนบท AD ให้แก่ลูกค้าและแฟนเพจของ Thai PBS Academy ให้สามารถนำไปเป็นอาชีพเสริมได้ ซึ่งจะส่งผลให้การผลิต AD ในประเทศไทยมีจำนวนมากขึ้น และทำให้คนพิการทางการเห็นในประเทศไทย สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้มากขึ้นอีกด้วย

ราคา 0 บาท

เปิดรับสมัคร
27 เม.ย. 2563 - 15 เม.ย. 2563
สถานที่
โปรแกรม Zoom

หลักการและเหตุผล 

สื่อเสียงบรรยายภาพ (Audio Description – AD) เป็นนวัตกรรมหนึ่งที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่พิการทางการเห็นให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารจากสื่อโทรทัศน์ได้อย่างเข้าใจเช่นเดียวกันกับผู้อื่น ซึ่งในต่างประเทศได้มีการจัดทำ AD มาก่อนประเทศไทยหลายปี ส่วนหนึ่งเพราะการเปลี่ยนผ่านมาใช้ระบบดิจิทัลในอุตสาหกรรมสื่อของต่างประเทศ ได้เริ่มดำเนินการมาก่อนประเทศ 

ประเทศไทย มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำ AD อยู่น้อยมาก นอกจากนี้ในแง่ของผู้ผลิตสื่อและรายการโทรทัศน์เองยังไม่ค่อยเข้าใจในเรื่องการทำงานสื่อกับคนพิการ บุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถผลิต AD ได้ มีจำนวนน้อยมาก เมื่อเทียบกับความต้องการในตลาด ณ ปัจจุบันปัจจุบัน

ไทยพีบีเอสในฐานะสื่อสาธารณะ สมควรอย่างยิ่งที่จะเป็นแหล่งความรู้ให้แก่ประชาชน เพื่อพัฒนางานด้านการผลิตเสียงบรรยายภาพ ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารให้เท่าเทียมกันในสังคม ให้มีจำนวนมากขึ้นอย่างมีคุณภาพ จึงเห็นควรจัดกิจกรรม “Thai PBS Academy AD Club ชวนเพื่อนมาทำดี ฝึกเขียนบท AD กันเถอะ” เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาทักษะในเรื่องการเขียนบท AD ให้แก่ลูกค้าและแฟนเพจของ Thai PBS Academy ให้สามารถนำไปเป็นอาชีพเสริมได้ ซึ่งจะส่งผลให้การผลิต AD ในประเทศไทยมีจำนวนมากขึ้น และทำให้คนพิการทางการเห็นในประเทศไทย สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้มากขึ้นอีกด้วย 

 

วัตถุประสงค์ 

        1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาทักษะการเขียนบทสื่อเสียงบรรยายภาพ ซึ่งถือเป็นอาชีพเสริมใหม่อาชีพหนึ่งที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานด้านการผลิตสื่อ ให้แก่คนทำงานด้านสื่อ ซึ่งเป็นลูกค้าของไทยพีบีเอส อันจะส่งผลให้ผู้อบรม ได้มีทักษะทางอาชีพใหม่นี้เพิ่มมากขึ้น และนำไปสู่การสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้ประชาชนต่อไป  

        2. เพื่อผลิตบุคลากรหน้าใหม่ให้กับวงการการเขียนบทสื่อเสียงบรรยายภาพของไทย และเป็นการสร้างเครือข่ายผู้ผลิตเสียงบรรยายภาพ

       3. เพื่อวางรากฐานการดำเนินงานเพื่อหารายได้ให้แก่องค์กรในอนาคต จากการเป็นศูนย์รับผลิตเสียงบรรยายภาพให้แก่สถานีโทรทัศน์ทั่วประเทศ 

 

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

          แฟนเพจและผู้ที่เคยอบรมกับ Thai PBS Academy

 

จำนวนผู้เข้าอบรม

          รวมทั้งสิ้น  15 คน 

 

ค่าใช้จ่ายในการอบรม

          ไม่มีค่าใช้จ่าย

กำหนดการของกิจกรรม

16 พ.ค. 63 (10.00 - 12.00 น.)   อบรมความรู้เรื่องสื่อเสียงบรรยายภาพ

18 - 22 พ.ค. 63                        นำเสนอผลงานและรับฟังความเห็นเป็นรายบุคคล (เวลากำหนดร่วมกัน)

23 พ.ค. 63 (10.00 - 12.00 น.)    สรุปการอบรมและแจ้งกิจกรรมที่จะมีต่อเนื่อง 

                                                 รับมอบใบประกาศออนไลน์

ขั้นตอนการสมัคร
 • กรอกใบสมัครด้านล่างให้ครบถ้วน
 • ส่งเอกสารหลักฐานการชำระเงินและเอกสารประกอบการสมัครอื่น ๆ มาที่ email : ThaiPBSAcademy@thaipbs.or.th โดยมีรายละเอียดดังนี้
 • หลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร
 • ภาพถ่ายหน้าตรง
 • สำเนาบัตรประชาชนเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
 • เอกสารการเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี)
 • ประวัติส่วนตัว
 • ประวัติการอบรม (ถ้ามี)
 • กรณี ออกใบเสร็จ / ใบกำกับภาษี ในนามหน่วยงาน โปรดแนบสำเนาการจดทะเบียนภาษี ภพ.20 และ หนังสือรับรอง บจก. ทั้งนี้กรุณาตรวจสอบความถูกต้อง หากข้อมูลที่ท่านกรอกผิดไม่สามารถแก้ไขใหม่ได้
เงื่อนไขการชำระค่าลงทะเบียน
 • โอนเงินเข้าบัญชี องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ธนาคารกรุงไทย สาขาการปิโตรเลียม บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 071-0-09568-6 เท่านั้น
 • กรุณาชำระค่าลงทะเบียนภายใน 5 วัน นับจากวันที่สมัคร
 • ส่งเอกสารการชำระเงิน และเอกสารอื่นๆ มาที่ email : ThaiPBSAcademy@thaipbs.or.th
 • เนื่องจากองค์การฯ เสียภาษีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร จึงมิได้อยู่ในข่ายที่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000647409

หมายเหตุ:

 • การลงทะเบียนจะสมบูรณ์เมื่อทีมผู้จัดงานได้รับเอกสารและหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนครบถ้วน
 • ในกรณีที่ผู้สมัครไม่สามารถมาเข้ารับการอบรมได้ตามกำหนด ทีมผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนในทุกกรณี
 • โปรดตรวจสอบยอดการชำระเงินให้ถูกต้อง หากชำระเงินเกินจำนวน ทางไทยพีบีเอสขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนในทุกกรณี
TOP