Audio Description Workshop

รายละเอียด

สมัครอบรม

ยืนยันข้อมูล

หลักสูตร นักผลิตสื่อเสียงบรรยายภาพ (Audio Description – AD) ปิดรับสมัคร

หลักสูตรที่จะสร้างความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาทักษะให้ผู้อบรมสามารถผลิตสื่อเสียงบรรยายภาพได้ ถือเป็นอาชีพใหม่ในวงการสื่อสารมวลชน ที่กำลังเป็นที่ต้องการ เพราะผู้ที่สามารถผลิตผลงานได้ในประเทศไทยนั้นมีอยู่น้อยมาก ถือเป็นโอกาสที่ดีของก้าวแรกที่จะเป็นผู้ผลิตผลงาน AD หน้าใหม่ของวงการสื่อ และเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารให้แก่ทุกคนอย่างเท่าเทียม

ราคา 8,700 บาท

เปิดรับสมัคร
31 ม.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2563
สถานที่
ห้องสัมมนา 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้ (อาคาร D) ชั้น 3 สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

1.       ผู้ปฏิบัติงานสื่อสารมวลชน และบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจเรื่องการผลิตสื่อเสียงบรรยายภาพ 

2.       มีความรู้ความสามารถใช้โปรแกรมตัดต่อได้เบื้องต้น 

3.       กรุณานำอุปกรณ์สำหรับใช้ในการฝึกปฏิบัติมาเอง เพื่อจะได้คุ้นชินกับการปฏิบัติงานของตนเอง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

          3.1   เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 

          3.2   โปรแกรมตัดต่อที่ตนเองถนัด

          3.3   หูฟัง Small talk 

          3.4   ไมค์สำหรับลงเสียง 

          3.5   ในครั้งที่ 2 ของการอบรม กรุณาเลือกรายการที่ตนเองต้องการฝึกปฏิบัติมาเอง เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไปได้ (ถ้ามี)

 

จำนวนผู้อบรม  20 คน 

 

วิธีดำเนินการอบรม

          การอบรมหลักสูตรนี้มีวิธีการศึกษาดังนี้ 

          1. การบรรยายและอภิปราย เพื่อส่งเสริมความรู้และความเข้าใจในเรื่องการผลิตสื่อเสียงบรรยายภาพ จะดำเนินการให้ความรู้ผ่านการบรรยายและอภิปรายร่วมกัน ซึ่งถือเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็นต่างๆระหว่างผู้เข้ารับการอบรมด้วย โดยเชิญวิทยากรที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆของไทยพีบีเอสและคนตาบอด มาร่วมให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ผลิตเสียงบรรยายภาพของผู้เข้ารับการอบรม

          2. การฝึกภาคปฏิบัติ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ฝึกฝนและพัฒนาทักษะทางด้านการผลิตสื่อเสียงบรรยายภาพ จะแบ่งผู้เข้ารับการอบรมเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 2 คน เพื่อดำเนินการผลิตสื่อเสียงบรรยายภาพรายการ จำนวน 1 รายการ/ตอน 

          3. การพิจารณาผลงานจากการอบรมและรับฟังคำแนะนำและข้อเสนอแนะ เพื่อนำผลงานการผลิตสื่อเสียงบรรยายภาพของผู้เข้ารับการอบรมมาให้ผู้ชมที่เป็นคนตาบอด วิทยากร และผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ข้อเสนอแนะและความคิดเห็น  

 

ระยะเวลาและขอบเขตของการอบรม 

          การอบรมหลักสูตรนักผลิตสื่อเสียงบรรยายภาพ (Audio Description – AD)  ในครั้งนี้ ระยะเวลาของการอบรมรวม 4 ครั้ง ระหว่างเวลา 9.00 - 17.00 น. ณ ห้องสัมมนา 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้ (อาคาร D) ชั้น 3 สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ระยะเวลาในการอบรมรวมประมาณ 24 ชั่วโมง รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

          1. ภาควิทยาการ ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องเข้ารับการอบรมเป็นเวลา 3 วัน การอบรมจะแบ่งออกเป็นรูปแบบของการบรรยาย อภิปราย ฝึกภาคปฏิบัติ และจัดการนำเสนอผลงานเพื่อรับฟังคำแนะนำและข้อเสนอแนะสำหรับนำไปใช้พัฒนาทักษะต่อไป

          2. ภาคการผลิตสื่อเสียงบรรยายภาพ ผู้เข้าอบรมทุกกลุ่ม จะต้องผลิตสื่อเสียงบรรยายภาพรายการ จำนวน 1 ตอน 

 

เงื่อนไขการสำเร็จการอบรม

          ในการเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรนักผลิตสื่อเสียงบรรยายภาพ (Audio Description – AD)  ได้กำหนดเงื่อนไขการสำเร็จการอบรมไว้ดังต่อไปนี้

          1. ต้องมีเวลาเข้ารับการอบรมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85 ของเวลาเรียนทั้งหมด (ขาดได้ไม่เกิน 3 ชั่วโมง) 

          2. มีส่วนร่วมในกิจกรรมตลอดหลักสูตร 

          3. จัดทำสื่อเสียงบรรยายภาพและส่งตามระยะเวลาที่กำหนดในหลักสูตร

 

องค์ประกอบของหลักสูตร

          การอบรมครั้งนี้ แบ่งออกได้เป็น 5 หมวดวิชา ดังนี้ 

1. หลักการผลิตสื่อเสียงบรรยายภาพ                                 จำนวน       3   ชั่วโมง

2. การเขียนบทสื่อเสียงบรรยายภาพ                                 จำนวน       11 ชั่วโมง

3. เทคนิคการลงเสียง                                                      จำนวน       3   ชั่วโมง

4. การตัดต่อและปรับสมดุลเสียง                                       จำนวน       4   ชั่วโมง

5. การพิจารณาและตรวจสอบสื่อเสียงบรรยายภาพ              จำนวน       3   ชั่วโมง

 

หมวดวิชาที่ 1 หลักการผลิตสื่อเสียงบรรยายภาพ จำนวน 3 ชั่วโมง ประกอบด้วย 

1.1. ทำความรู้จักสื่อเสียงบรรยายภาพ

1.2. ขั้นตอนและเทคนิคในการผลิตสื่อเสียงบรรยายภาพ

1.3. สิ่งที่ควรทำ-ไม่ควรทำในงานสื่อเสียงบรรยายภาพ

1.4. หลักคุณธรรมและจริยธรรมของการผลิตสื่อเสียงบรรยายภาพ

 

หมวดวิชาที่ 2 การเขียนบทสื่อเสียงบรรยายภาพ จำนวน 11 ชั่วโมง ประกอบด้วย

2.1. หลักการใช้ภาษาไทย (การใช้คำและคำเชื่อมที่เหมาะสม)

2.2. การบรรยายภาพนิ่ง

2.3. การบรรยายภาพเคลื่อนไหว

2.4. การเขียนบทบรรยายสื่อเสียงบรรยายภาพ

2.5. การพิจารณาและตรวจบทบรรยาย (ความถูกต้องของเนื้อหาและความเข้าใจเนื้อเรื่องตามหลักจริยธรรม และความเหมาะสมในการบรรยาย)

 

หมวดวิชาที่ 3 เทคนิคการลงเสียง และเยี่ยมชมการปฏิบัติงานจริงของเจ้าหน้าที่ จำนวน 3 ชั่วโมง ประกอบด้วย 

3.1. เทคนิคการเลือกเสียงบรรยายภาพและการใช้เสียง

3.2. เทคนิคการลงเสียงในงานสื่อเสียงบรรยายภาพ

3.3. เยี่ยมชมการปฏิบัติงานจริงของเจ้าหน้าที่

 

หมวดวิชาที่ 4 การตัดต่อและปรับสมดุลเสียง จำนวน 4 ชั่วโมง ประกอบด้วย 

4.1. การใช้โปรแกรมตัดต่อ

4.2. การตัดต่อและปรับสมดุลเสียงในงานสื่อเสียงบรรยายภาพ

4.3. การพิจารณาและตรวจสอบผลงาน 

(ความชัดเจนและคุณภาพของเสียง เป็นไปตามมาตรฐานและเป็นไปตามหลักการผลิตสื่อเสียงบรรยายภาพ คือไม่ทับซ้อนกับเสียงของต้นฉบับหรือทำให้เสียงต้นฉบับหายไป)  

 

หมวดวิชาที่ 5 การพิจารณาและตรวจสอบเสียงบรรยายภาพ จำนวน 3 ชั่วโมง 

         พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะผลงานของผู้เข้ารับการอบรมโดยคนตาบอด วิทยากร ผู้แทนไทยพีบีเอส และผู้เข้ารับการอบรมร่วมกัน เพื่อตรวจสอบคุณภาพสื่อเสียงบรรยายภาพ พร้อมทั้งเปิดเวทีให้ผู้อบรมได้ซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน

*** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณอั้ม 02-790-2428, 08-9062-2414 ***

ขั้นตอนการสมัคร
 • กรอกใบสมัครด้านล่างให้ครบถ้วน
 • ส่งเอกสารหลักฐานการชำระเงินและเอกสารประกอบการสมัครอื่น ๆ มาที่ email : ThaiPBSAcademy@thaipbs.or.th โดยมีรายละเอียดดังนี้
 • หลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร
 • ภาพถ่ายหน้าตรง
 • สำเนาบัตรประชาชนเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
 • เอกสารการเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี)
 • ประวัติส่วนตัว
 • ประวัติการอบรม (ถ้ามี)
 • กรณี ออกใบเสร็จ / ใบกำกับภาษี ในนามหน่วยงาน โปรดแนบสำเนาการจดทะเบียนภาษี ภพ.20 และ หนังสือรับรอง บจก. ทั้งนี้กรุณาตรวจสอบความถูกต้อง หากข้อมูลที่ท่านกรอกผิดไม่สามารถแก้ไขใหม่ได้
เงื่อนไขการชำระค่าลงทะเบียน
 • โอนเงินเข้าบัญชี องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ธนาคารกรุงไทย สาขาการปิโตรเลียม บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 071-0-09568-6 เท่านั้น
 • กรุณาชำระค่าลงทะเบียนภายใน 5 วัน นับจากวันที่สมัคร
 • ส่งเอกสารการชำระเงิน และเอกสารอื่นๆ มาที่ email : ThaiPBSAcademy@thaipbs.or.th
 • เนื่องจากองค์การฯ เสียภาษีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร จึงมิได้อยู่ในข่ายที่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000647409

หมายเหตุ:

 • การลงทะเบียนจะสมบูรณ์เมื่อทีมผู้จัดงานได้รับเอกสารและหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนครบถ้วน
 • ในกรณีที่ผู้สมัครไม่สามารถมาเข้ารับการอบรมได้ตามกำหนด ทีมผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนในทุกกรณี
 • โปรดตรวจสอบยอดการชำระเงินให้ถูกต้อง หากชำระเงินเกินจำนวน ทางไทยพีบีเอสขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนในทุกกรณี

วิทยากร

วิทยากรไทยพีบีเอส

นวลสม โปษยาศวิน
เจ้าหน้าที่จัดทำบริการเสียงบรรยายภาพ (Audio Description) สำนักรายการ
อรปรียา สันตโยดม
เจ้าหน้าที่จัดทำบริการเสียงบรรยายภาพ (Audio Description) สำนักรายการ
ภูริพันธ์ สิงหจันทร์
ผจก.ฝ่ายตัดต่อรายการ และ Play out สำนักโทรทัศน์และวิทยุ

วิทยากรรับเชิญ

รศ. ดร.ศิริมิตร ประพันธ์ธุรกิจ
อาจารย์กลุ่มวิชาวิทยุโทรทัศน์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รศ. ภัทธีรา สารากรบริรักษ์
อาจารย์กลุ่มวิชาวิทยุโทรทัศน์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กิติพงศ์ สุทธิ
ผอ.สถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนา /ผอ.ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ / กรรมการบริหารมูลนิธิคนตาบอดไทย
TOP