Thai PBS ACADEMY

เรียนรู้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติจริง

กับวิทยากรมืออาชีพ

ในหลักสูตรที่เข้มข้น

จัดเต็ม !! ทั้งความรู้และฝึกปฏิบัติ

โดย วิทยากรมืออาชีพผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละด้าน

ปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัคร

วิทยากร

ภาพบรรยากาศการอบรม

TOP