จีรชาตา เอี่ยมรัศมี
หัวหน้าผู้ประกาศข่าว
ผึ้งนภา คล่องพยาบาล
ผู้ประกาศข่าว
จตุรงค์ แสงโชติกุล
ผู้ประกาศข่าว
ชนาธิป ไพรพงศ์
โปรดิวเซอร์วิทยุออนไลน์
สุวรรณา สมบัติรักษาสุข
รอง ผอ.ส.ส.ท. ด้านปฏิบัติการ
จักร์กฤษ เพิ่มพูล
กรรมการนโยบาย
รศ.ดร.วิลาสินี พิพิธกุล
ผอ.ส.ส.ท.
พิภพ พานิชภักดิ์
รอง ผอ.ส.ส.ท.ด้านเนื้อหาสื่อสาธารณะ
ดร.ณัฏฐา โกมลวาทิน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักข่าวด้านวิเคราะห์สถานการณ์ข่าว
วิทยา ลิคะสิริ
สำนักโทรทัศน์และวิทยุ
ภาณุมาศ เจนกิจพัฒนะ
สำนักข่าว
ธารินี อินทรนันท์
เจ้าหน้าที่กิจกรรมวิชาการ
นวลสม โปษยาศวิน
เจ้าหน้าที่จัดทำบริการเสียงบรรยายภาพ (Audio Description)
มณีรัตน์ กำจรกิจการ
ผู้อำนวยการสำนักการอนุญาต ประกอบกิจการกระจายเสียง
สารี อ๋องสมหวัง
เลขานุการ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
สิริรัตน์ นิ่มเงิน
รักษาการผู้อำนวยการส่วนพัฒนามาตรฐานผู้ประกาศ สำนักกำกับผังและเนื้อหารายการและพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
ผุสชา โทณะวณิก
พิธีกรและนักร้อง
นครินทร์ วนกิจไพบูลย์
คอลัมนิสต์และบรรณาธิการบริหารTHE STANDARD
พสุ ศรีหิรัญ
ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน์
ผศ.อัครพงษ์ ค่ำคูณ
อาจารย์ประจำวิทยาลัยนานาชาติ ปรีดีย์ พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เทพชัย หย่อง
ที่ปรึกษาโครงการ Thai PBS World
พิศิษฐ์ มิตรเกื้อกูล
นายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุ
อภินันท์ ธีระนันทกุล
นักพากย์
นิรมล กิจภิญโญชัย
นักพากย์
รศ.จารุณี หงส์จารุ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้เสียง (Voice Training Specialist) อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เสนาะทิพย์ วงศ์ศิริจินดา
นักพากย์
กิติพงศ์ สุทธิ
ผู้อำนวยการสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนา ผู้อำนวยการห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ กรรมการบริหารมูลนิธิคนตาบอดไทย
TOP