หลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์รุ่นที่ 4 ระดับกลาง

รายละเอียด

สมัครอบรม

ยืนยันข้อมูล

หลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์รุ่นที่ 4 ระดับกลาง ปิดรับสมัคร

อบรมระหว่างวันที่ 24 - 27 พฤศจิกายน 2565

ราคา 5,000 บาท

เปิดรับสมัคร
4 ต.ค. 2565 - 18 พ.ย. 2565
สถานที่
ไทยพีบีเอส

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

1. มีสัญชาติไทย

2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์

3. ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรม

4. เป็นผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระดับต้น

 

ขั้นตอนการสมัคร

กรอกใบสมัครให้ครบถ้วน
ส่งเอกสารหลักฐานการชำระเงินและเอกสารประกอบการสมัครอื่น ๆ มาที่ email : ThaiPBSAcademy@thaipbs.or.th โดยมีรายละเอียดดังนี้หลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร
ภาพถ่ายหน้าตรง
สำเนาบัตรประชาชนเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง (สำหรับใช้ดำเนินการด้านการเงิน)
เอกสารการเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี)

กรณี ออกใบเสร็จ / ใบกำกับภาษี ในนามหน่วยงาน โปรดแนบสำเนาการจดทะเบียนภาษี ภพ.20 และ หนังสือรับรอง บจก. ทั้งนี้กรุณาตรวจสอบความถูกต้อง หากข้อมูลที่ท่านกรอกผิดไม่สามารถแก้ไขใหม่ได้

 

เงื่อนไขการชำระค่าลงทะเบียน

โอนเงินเข้าบัญชี องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ธนาคารกรุงไทย สาขาการปิโตรเลียม บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 071-0-09568-6 เท่านั้น
กรุณาชำระค่าลงทะเบียนภายใน 5 วัน นับจากวันที่สมัคร
ส่งเอกสารการชำระเงิน และเอกสารอื่นๆ มาที่ email : ThaiPBSAcademy@thaipbs.or.th 
เนื่องจากองค์การฯ เสียภาษีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร จึงมิได้อยู่ในข่ายที่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000647409

 

หมายเหตุ

1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีเวลาเข้าอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของระยะเวลาการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร จะได้รับประกาศนียบัตรผ่านการฝึกอบรม

2. การลงทะเบียนจะสมบูรณ์เมื่อทีมผู้จัดงานได้รับเอกสารและหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนครบถ้วน
ในกรณีที่ผู้สมัครไม่สามารถมาเข้ารับการอบรมได้ตามกำหนด ทีมผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนในทุกกรณีโปรดตรวจสอบยอดการชำระเงินให้ถูกต้อง หากชำระเงินเกินจำนวน ทางไทยพีบีเอสขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนในทุกกรณี

TOP