Thai PBS Academy จัดอบรมหลักสูตร พัฒนาการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ยุคดิจิตอล"

Thai PBS Academy ชวนทัพหน้าสื่อใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรการอบรมหลักสูตร "พัฒนาการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ยุคดิจิตอล" ให้แก่บุคลากรสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) จำนวน 54 คน

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 Thai PBS Academy ให้การสนับสนุนการจัดอบรมหลักสูตร "พัฒนาการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ยุคดิจิตอล" แก่สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย - ญี่ปุ่น) โดยนำทัพหน้าด้านงานสื่อใหม่มาร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมดังกล่าว นำโดย คุณกนกพร ประสิทธิ์ผล ผู้อำนวยการสำนักสื่อใหม่ ที่มาให้ความรู้ในเรื่องของการสื่อสารในยุคดิจิตอล และการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสาร รวมถึงการใช้ Social Media ในยุคดิจิตอล และคุณเจิดพงษ์ มีศฤงคาร หัวหน้างานกราฟิกและตัดต่อสื่อออนไลน์ ที่มาบรรยายความรู้และจัด Workshop เกี่ยวกับการสร้างสรรค์การถ่ายภาพในสื่อออนไลน์ ให้แก่ผู้อบรม เรียกว่าความรู้แน่น เต็ม ครบ จบในหนึ่งวัน


TOP