Thai PBS Academy ภายใต้สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ หรือที่รู้จักกันในนาม ไทยพีบีเอส ในฐานะแหล่งเรียนรู้งานวิชาการ และวิชาชีพ ด้านสื่อสารมวลชน มุ่งเน้นการเรียนรู้ทั้งด้านทฤษฎีที่เข้มข้น และการฝึกปฏิบัติจริง ด้วยอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย จากวิทยากรคุณภาพที่พรั่งพร้อมไปด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ ผ่านหลักสูตรอบรม งานเสวนา และกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ให้กับบุคคลทั่วไปและองค์กรที่ต้องการพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ด้านสื่อ

“Thai PBS Academy มุ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสื่อสารมวลชน อย่างสร้างสรรค์และเป็นมืออาชีพด้วยมาตรฐานสื่อสาธารณะ”

Thai PBS Academy

  • มุ่งพัฒนาทักษะและสร้างความเป็นมืออาชีพด้านสื่อสารมวลชน
  • สร้างองค์ความรู้และเป็นแหล่งเรียนรู้สื่อตามมาตรฐานสื่อสาธารณะ สู่การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์
  • ส่งเสริมและขยายความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายวิชาการ วิชาชีพ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

TOP